Drodzy Klienci/Partnerzy, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

a) realizacją usług księgowo – kadrowych

b) realizowanymi odpowiedziami na zapytania ofertowe

c) zleceniem usług księgowych, kadrowych, najmu sal konferencyjnych, wirtualnego biura

d) kontaktami z odpowiednimi instytucjami w imieniu klientów biura rachunkowego

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt.4. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Bożena Hildebrandt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Art Finance Bożena Hildebrandt ul. Mieszka I 1/2, 81-785 Sopot, NIP 958-097-16-00.

2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Mieszka I 1/2, 81-785 Sopot lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@artfinance.pl

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z serwisu są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy o świadczenie usług, obsługi zgłaszanych zapytań)

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

4. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a) sprzedaży zamówionej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

5. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu obsługi rachunkowej. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) firmy kurierskie i poczta polska,

c) zewnętrzni dostawcy produktów,

d) firmy księgowe i audytorskie.

e) firmy hostingowe

f) serwisantom dokonującym instalacji

g) właściwym Urzędom Skarbowym, Zakładom Ubezpieczeń Społecznych, Urzędom Miasta, Państwowej Inspekcji Pracy, Pracowniczym Planom Kapitałowym, bankom itp.

7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

8. Jako Administrator nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

9. Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia np. zakończenia realizacji usługi, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) sprostowania Twoich danych osobowych,

c) usunięcia Twoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@artfinance.pl

b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mieszka I 1/2, 81-785 Sopot.

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 13, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt 2 i 3.

14. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.