Polecamy swoje usługi w zakresie:

 • KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA
 • - prowadzenie księgi rachunkowej
 • - sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • - prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych prawem
 • - miesięczne i roczne rozliczenie podatków przed organami skarbowymi, (w tym reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym)
 • KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA
 • - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • - prowadzenie innych ewidencji podatkowych
 • - prowadzenie ewidencji VAT
 • - prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych prawem
 • - miesięczne i roczne rozliczenie podatków przed organami skarbowymi, (w tym reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym)
 • KADRY, PŁACE, ZUS
 • - prowadzenie akt osobowych
 • - przygotowanie umów o pracę
 • - przygotowanie świadectw pracy
 • - sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych
 • - prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • - prowadzenie kart urlopowych
 • - prowadzanie kart ewidencji czasu pracy
 • - przygotowanie umów o dzieło i umów zleceń
 • - przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych list płac i deklaracji podatkowych
 • - rozliczanie z ZUS-em, sporządzanie deklaracji miesięcznych dla ZUS-u i pracowników
 • - rejestrowanie i wyrejestrowanie płatników i ubezpieczonych
 • - obsługa PFRON
 • - sprawozdawczość do PFRON
 • - wnioski o dofinansowanie i zwrot zapłaconych składek
 • BHP I PPOŻ
 • - obsługa BHP
 • - szkolenia wstępne i okresowe pracowników
 • - szkolenia dla osób kierujących pracownikami
 • - sporządzanie ocen ryzyka zawodowego
 • - prowadzenie postępowań powypadkowych
 • - opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP i PPOŻ
 • - stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż w zakładzie pracy
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • - doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ