Usługi w zakresie BHP i PPOŻ

 • Świadczymy pełen zakres usług, który obejmuje:
 • - obsługa BHP
 • - szkolenia wstępne i okresowe pracowników
 • - szkolenia dla osób pełniących funckje kierownicze
 • - sporządzanie ocen ryzyka zawodowego
 • - prowadzenie postępowań powypadkowych
 • - opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP i PPOŻ
 • - stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż w zakładzie pracy
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • - doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ
 • Szkolenia - Informacje Podstawowe

 • Każdy pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy zorganizować szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenie Wstępne składa się z dwóch części:
 • - Instruktaż Ogólny BHP - przeprowadza go w zależności od firmy: Pracownik Zakładowej Służby BHP, Pracodawca (posiadający odpowiednie uprawnienia) lub pracodawca zleca takie szkolenie zewnętrznej instytucji szkoleniowej lub specjaliście ds. BHP.
 • - Instruktaż Stanowiskowy - przeprowadza go pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę z kadry kierowniczej posiadająca odpowiednią wiedzę praktyczną oraz stosowne uprawnienia.
 • Szkolenia wstępne są ważne:
 • - do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk administracyjno-biurowych, robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • - do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk kierowniczych.
 • Przed upływem ww. czasookresów pracodawca zobowiązany jest zorganizować szkolenie okresowe w zakresie BHP.
 • Okres ważności szkoleń okresowych z zakresu BHP:
 • - dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (ważność szkolenia - 5 lat)
 • - dla pracowników administracyjno-biurowych i innych narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebiezpiecznych (ważność szkolenia - 6 lat)
 • - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważność szkolenia - 3 lata lub w przypadku gdy na stanowisku pracy występują szczególne zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika, szkolenie powinno być powtarzane co roku w formie instruktażu)
 • - dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność szkolenia 5 lat)
 • - dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby (ważność szkolenia - 5 lat)
 • Szkolenia realizowane są w formie: instruktażu, seminarium / kursu oraz dla pozycji 1, 2, 4 i 5 istnieje możliwość odbycia szkolenia w formie zdalnej (samokształcenie kierowane).
 • Samokształcenie kierowane jest bardzo wygodną formą kształcenia dla pracodawcy. Pracownik w wolnym czasie zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi z zakresu BHP. Po przyswojeniu całości niezbędnych informacji, wypełnia test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 • Na podstawie pozytywnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 180, poz. 1860).